Burs Komisyonu

Burs Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt YAZICI, Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet BİLGİN, Başkan

Burs Komisyonu


Bölüm / Program Komisyon Üyesi
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Ahmet BİLGİN
BÖTE Böl. / Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Evren ŞUMUER
Eğitim Bilimleri Böl. / Rehberlik ve Psiko. Dan. Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ULUSOY
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / Fen Bilg. Öğrt. Prof. Dr. Ahmet BİLGİN
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / İlk. Matematik Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt YAZICI
Sosyal Bil. ve Türkçe Eğit. Böl. / Türkçe Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Serhat KÜÇÜK
Temel Eğitim Böl. / Okul Öncesi Öğrt. Öğrt. Gör. Dr. Esra ÜNLÜER
Temel Eğitim Böl. / Sınıf Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖZATA YÜCEL
Yabancı Diller Eğitimi Böl. / İngilizce Öğrt. Doç. Dr. Doğan YÜKSEL

Bölüm adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu Başvuru Formu


EK 1
T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
BURS İSTEKLERİNİ DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Burs Başvurusu
Madde 1 – Burs almak isteyen öğrenciler, KYK Genel Müdürlüğü’nce gönderilen burs başvuru formlarını belirtilen süre içinde doldurarak bölüm sekreterliklerine bırakırlar,
Sağlık Kültür Daire Başkanlığı tarafından fakülteye ayrılan “yemek bursu” için duyuru yapılır ve başvurular için formlar doldurularak bölüm sekreterliklerine bırakılır. Anabilim Dalı Başkanı ve danışmanların önerileri dikkate alınarak seçim yapılır.
Sağlık Kültür Daire Başkanlığı tarafından fakülteye ayrılan “çalışma karşılığı bursu” için fakülte burs komisyonu tarafından hazırlanan burs başvuru formu doldurulur ve mülakata alınmak kaydıyla seçim yapılır.
TEV bursu için başvuru tarihleri duyurulur, öğrenci vakıf yönergesine uygun olarak başvuru yapar ve formları öğrenci işlerine teslim eder. TEV yetkilisinin belirttiği gün ve tarihte Burs Komisyonu Başkanı, üyeleri ve TEV yetkilisinin eşliğinde mülakat sınavı yapılarak belirlenen kontenjan çerçevesinde öğrenci seçilir.

Belge İsteme
Madde 2 – Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak belirtilen süre içinde burs komisyonuna vermekle yükümlüdür.
Belge İncelemesi
Madde 3 – Öğrencilerden alınan belgeler Burs Komisyonunca belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur.

Komisyonca Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi
Madde 4 – Kurumca burs verilecek öğrenciler; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu ile öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yüksek öğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türü, ara sınıfta ise yılsonu başarı durumu dikkate alınarak her yıl komisyonca belirlenen kıstaslar Ek 1 doğrultusunda değerlendirilir.
Öğrenim kredisi, farklı bir kurumdan burs almakta olan öğrenciler değerlendirme sürecine öncelikle alınmaz. Özel bir durum söz konusu olduğunda komisyon, danışmanı eşliğinde durumu değerlendirilerek değerlendirme sürecine dahil edilebilir.
Belge ve Durum Araştırması
Madde 5- Komisyon gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursun kesilmesine yönelik işlem başlatılabilir.

Burs Verilmeyecek Öğrenciler
Madde 6 – KYK bursu
a. Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
b. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2’nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,
c. Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,
d. Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
e. Yabancı uyruklu öğrencilere,
g. Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
h. Bu yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
burs verilmez.

Bursun Tahsili
Madde 7 – Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen KYK burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.
Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan KYK bursları Kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.
KYK Bursu alan öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıllık bekleme süresinden sonra almadığı bursları Kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

Burs Verilmesi ve Süresi
Madde 8 – KYK ve TEV bursu öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince verilir.
Yemek ve çalışma karşılığı olan burslar her yıl yeniden değerlendirilerek öğrenciye verilir. Prensip olarak bir yıl bu burslardan birini alan öğrencinin ikinci kez almaması önerilir. Ancak özel durumlar komisyonca değerlendirmeye alınır.

Madde 9 – KYK ve TEV bursu öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince verilir.
Yemek ve çalışma karşılığı olan burslar her yıl yeniden değerlendirilerek öğrenciye verilir.İlke olarak bir yıl bu burslardan birini alan öğrencinin ikinci kez almaması önerilir. Ancak özel durumlar komisyonca değerlendirmeye alınır.
Madde 9- Bursun Kesilme Durumları
a. Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi: KYK ve TEV bursunda fakülte bilgisine başvurulur ve başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir.
Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.
b. Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi: Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Kuruma durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde KYK bursu ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir. TEV bursu bu durumda kesilir.
c. Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi: Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.
d. Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Bursun Kesilmesi: Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir.
e. Öğretim kurumlarınca disiplin cezası verilenlerin burslarının kesilmesi: Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir. KYK bursunda verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi hâlinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir.

Eğitim Fakültesi Burs Verme Koşulları
Madde 10– Kurumlar tarafından belirtilen ilkelere uyulmak kaydıyla, birinci derece dikkate alınacak maddeler;
a. Anne ve /veya babası vefat etmiş olması
b.Anne ve /veya babasının çalışmıyor olması (belge ile ibraz edilmesi kaydıyla)
c.Kardeş sayısının 3’ten az 6’dan fazla olmaması
d.Kendisi ve kardeşlerinin bekar ve çalışmıyor olması (belge ile ibraz edilmesi kaydıyla)
e. Kendisi dahil kardeşlerinin en az ikisinin il dışında öğrenim görüyor olması,
f.Tüm çocukların eğitim görüyor olması,
g.KYK bursu almıyor olması
h.KYK kurumlarında barınmıyor olması
ı.Özel Yurt ya da evde kalanların 200 TL üzerinde ücret ödemiyor olması
i.Aile gelirinin asgari ücret ve altında olması
k.Aile gelirinin tüm çocukları okutmaya yetmiyor olması
l.Ailenin oturduğu evin kira olması ve kiranın aile gelirini zorlayıcı olması
m.Ailede ya da kendisinde engel olup olmadığı dikkate alınır.
n.Farklı bir kurumdan burs almıyor olması
o.Ailede emekli varsa hangi kurumdan olduğu açık bir şekilde sorgulanır.

İkincil derecede dikkate alınacak maddeler
p.Sigara içmiyor olması
r.Cep telefonun sadece ihtiyacını giderecek nitelikte olması
s. Ailenin arabasının olmaması ya da 10 yıldan daha eski bir araca sahip olması
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors