Ders Programı ve Sınav Komisyonu

Ders Programı ve Sınav Komisyonu

Doç. Dr. Aslı EŞME, Sorumlu Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Arzu ARI, Başkan

Ders Programı ve
Sınav Komisyonu


Bölüm / Program Komisyon Üyesi
Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu ARI
BÖTE Böl. / Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Duygu N. KAŞICI
Eğitim Bilimleri Böl. / Rehberlik ve Psiko. Dan. Arş. Gör. Saffet Arslan
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / Fen Bilg. Öğrt. Arş. Gör. Dr. Çiğdem YAĞCI
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / İlk. Matematik Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi A. Arzu ARI
Sosyal Bil. ve Türkçe Eğit. Böl. / Türkçe Öğrt. Doç. Dr. Dilek FİDAN
Temel Eğitim Böl. / Okul Öncesi Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNEŞ
Arş. Gör. Rahime ÇİÇEK
Temel Eğitim Böl. / Sınıf Öğrt. Arş. Gör. Dilara YILMAZ
Yabancı Diller Eğitimi Böl. / İngilizce Öğrt. Arş. Gör. Cansu AYKUT KOLAY

Bölüm adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 


T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
DERS PROGRAMI VE SINAV KOMİSYONU GÖREVLERİ

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1
Bu Komisyon’un amacı, lisans ders ve sınav programlarının hazırlanmasına ilişkin kuralları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
Bu Komisyon, lisans ders ve sınav programları ile ilgili uyulması gereken ilke ve kuralları kapsar.
Dayanak
Madde 3
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10.maddesinin a bendine dayanılarak kurulmuştur.
Tanımlar
Madde 4
Bu belgede geçen
a. Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki akademik ve idari birimleri,
b. Ders Programı ve Sınav Koordinatörlüğü Komisyonu Üyesi: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi ifade eder.

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı
Madde 5
a. Komisyonun çalışmalarına başkanlık eder.
b. Eğitim Fakültesi’nin lisans ders ve sınav programının hazırlanmasından ve Dekanlık’a iletilmesinden sorumludurlar.
c. İlgili birim tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendileri sorumlu olur.
d. Lisans ders ve sınav programının etkili bir biçimde planlanmasından ve zamanında teslim edilmesinden sorumludur.
e. İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür.

Komisyon Başkanının Yetkileri ve Sorumlulukları
Madde 6
Dekanlık adına, lisans ders ve sınav programlarının hazırlanması ile ilgili işlemleri ve yönetsel süreçleri yönetmekle/yürütmekle yetkilidir. Ders ve sınav komisyonu yöneticisi, Dekan tarafından yetkili kılınan bir dekan yardımcısı olup, Ders ve Sınav Komisyonu’nun eylem ve işlemlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkili kişidir.

Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımları
Madde 7
a. Komisyon başkanı tarafından belirlenen görevleri yerine getirirler.
b. Her eğitim-öğretim yılı, yarıyıl başlarında lisans ders programlarını hazırlar ve Dekanlık’a sunar,
c. Her yarıyıl için lisans derslerinin yarıyıl içi, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınav programlarını hazırlar ve Dekanlık’a sunarlar.
Komisyon Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8
Üyeler, Bölümlerin görüşleri alınarak Dekanlık tarafından atanır. Bölüm yetkilileri, kendi bölümlerini temsil eden komisyon üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludur ve bu amaçla gerekli önlemleri alır.

Ders Programını Hazırlama İlkeleri
Madde 9
a. Ders programı, her eğitim-öğretim yılında, lisans programlarının güz ve bahar dönemi için hazırlanır.
b. Komisyon üyeleri, ilgili bölümlerden güz dönemi için bir önceki eğitim-öğretim yılının haziran ayının sonuna kadar; bahar yarıyıl ders programı için akademik takvimde ilan edilen Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma tarihinden 1 (bir) ay önce ders programı hazırlanacak döneme ait ders isimlerini ve öğretim elemanı görevlendirmelerini alır.
c. Birinci öğretim programında dersler 08.00- 17.00 saatleri arasında yer alır.
d. İkinci öğretim ders saatleri 17.00-23.00 saatleri arasıdır.
e. Dersler eğitimde yeniden yapılanma süreci kapsamında 50 dk. olarak planlanır ve saat başlarında başlatılır.
f. Dersler haftanın 5 iş gününe mümkün olduğunca eşit dağıtılır.
g. Programda teorik bir ders, aynı günde en fazla 3 saat yer alabilir.
h. ÜSD dersi alan sınıflara, I. öğretimde, çarşamba ve cuma günleri 13.00-17.00 saatleri arasına ve II. öğretimde aynı günlerin 19.00-23.00 saatleri arasına programda ders yazılmaz.
i. Ders çakışmalarını önlemek amacıyla, mümkün olduğunca, 1. ve 3. sınıflara öğleden önce, 2. ve 4. sınıflara ise öğleden sonra ders planlanır.
j. İdari görevi olan öğretim elemanlarına, rutin yapılan toplantı (Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Eğitimde Yeniden Yapılanma Toplantısı…vb.) saatlerinde ders konulmaz. Bunun haricinde mazeretleri Dekanlıkça uygun bulunan öğretim elemanlarının mazeretli oldukları gün/günler dikkate alınarak ders programı hazırlanır.
k. Hazırlanan programlar ait oldukları dönemin kayıt yenileme ve derse yazılma tarihinden en az iki hafta önce Dekanlık’a yazılı olarak teslim edilir. Ders görevlendirmelerindeki gecikmelerden komisyon sorumlu değildir.

Sınav Programı Hazırlama İlkeleri
Madde 10
a. Sınav programı, her yarıyıl için yarıyıl içi sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı için hazırlanır.
b. Komisyon üyeleri, bağlı oldukları bölümlerden sınav programı hazırlanacak dönemde açılan ders isimlerini ve her derse ait öğrenci sayılarını alır.
c. Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre bir programın aynı sınıfına bir günde, 2’den fazla sınav konulamaz.
d. Sınavlar, Rektörlükçe/Dekanlıkça ilan edilen akademik takvimde belirtilen günlere mümkün olduğunca eşit dağıtılır.
e. Mazeretleri Dekanlıkça kabul edilen öğretim elemanlarına, mazeretleri olan gün ve saate sınav konulmaz.
f. I. öğretim sınavları 09:00-17:00 saatleri arasına, II. öğretim sınavları ise 17:00- 23:00 saatleri arasına konulur.
g. Çakışmaları önlemek amacıyla aynı oturumda, herhangi bir bölümün/programın birden fazla sınavı olamaz.
h. Sınav oturumları 70 dk. ve 10 dk. ara olacak şekilde düzenlenir.
i. Komisyon Başkanı sınavlarda görev yapacak gözetmen listesini Dekanlık’tan talep eder. Gözetmenlik görevleri, I. ve II. öğretimde eşit dağıtılacak şekilde Komisyonca ayarlanır.
j. Hazırlanan sınav programı, Dekanlık’a akademik takvimde belirtilen sınav tarihinden üç hafta önce teslim edilir.

Uygulama ve Yaptırım
Madde 11
Eğitim Fakültesi bölümleri ve ilgililer, yukarıda yer alan ilkelere uyulmayan tüm durumlarda şu yaptırımlarda bulunurlar:
a. Komisyon üyesi/üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır,
b. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendisi sorumludur.

Diğer Konular
Madde 12
Bu belgede sözü geçen komisyon görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors