Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci Komisyonu

Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci Komisyonu

Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt YAZICI, Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Aynur KOLBURAN GEÇER, Başkan

Eğitimde Yeniden Yapılanma,
Kalite Süreci Komisyonu


Bölüm / Program Komisyon Üyesi
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Aynur GEÇER
BÖTE Böl. / Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi Prof. Dr. Aynur GEÇER
BÖTE Böl. / Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Bakar Çörez
Eğitim Bilimleri Böl. / Rehberlik ve Psiko. Dan. Doç. Dr. Yıldız ULUSOY
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / Fen Bilg. Öğrt. Doç. Dr. Canan DİLEK EREN
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / İlk. Matematik Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu ARI
Sosyal Bil. ve Türkçe Eğit. Böl. / Türkçe Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇEVİRME
Temel Eğitim Böl. / Okul Öncesi Öğrt. Öğr. Gör. Ayşe Hicret GÜDÜK
Temel Eğitim Böl. / Sınıf Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Hakan TURAN
Yabancı Diller Eğitimi Böl. / İngilizce Öğrt. Doç. Dr. Doğan YÜKSEL

Bölüm adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 


T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA, KALİTE SÜRECİ KOMİSYONU GÖREVLERİ

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1
Bu komisyonun amacı; Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans programlarının, Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci kapsamında alınan kararlar ve yapılan düzenlemelere ilişkin uyumunu izlemek, Öğrenci Bilgi Sisteminde eğitim programlarının bilgi paketi olarak öngörülen nicelik ve nitelikte yer almasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2
Bu komisyon, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans programlarının, Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci kapsamında alınan kararlar ve yapılan düzenlemeler ile uyumunu izlemek, Öğrenci Bilgi Sisteminde eğitim programlarının bilgi paketi olarak öngörülen nicelik ve nitelikte yer almasını sağlayıcı etkinlikleri kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10.maddesinin a bendine dayanılarak kurulmuştur.

Tanımlar
Madde 4
Bu belgede geçen;
a. Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki akademik ve idari birimleri,
b. Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci Fakülte Koordinatörü: Dekanlık tarafından görevlendirilerek rektörlüğe bildirilen kişiyi ifade eder.
c. Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci Komisyon Üyesi: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nca görevlendirilen ve akademik birimlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi tanımlar
d. Mezuniyet Alt Komisyonu: misyon başkanının öneri ve dekan onayı ile öğrenci mezuniyet tören ve işlemlerini yürütmek üzere oluşturulmuş komisyondur.

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı
Madde 5
a. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Sürecine uygun olarak akademik birimlerle ilişkili düzenlemeleri yapma ve birimlerin bilgi ve görüşlerini doğrudan Dekan ile paylaşmakla sorumludur.
b. Rektörlük ve Dekanlık tarafından gönderilen resmi yazı doğrultusunda, birimlerin belirtilen sorumluları ile görüşme, öneri alma ve Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci web sayfasında gerekli kontrolleri yapma ve uyarma yetkisine sahiptir.
2
c. İlgili birim tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden doğrudan sorumludur.
d. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Sürecinin etkili bir şekilde işlemesinden ve zamanında tamamlanmasından sorumludur.
e. Mezuniyet töreni ile ilgili tüm süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden ve zamanında tamamlanmasından sorumludur

g. İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür.

Komisyon Başkanının Yetki ve Sorumlulukları
Madde 6
Dekanlık adına Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci ile ilgili işlemleri ve Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci ne ait yönetsel süreçleri yürütmekle yetkilidir. Dekanlık tarafından yetkili kılınan bir dekan yardımcısına karşı sorumludur. Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci ve Komisyonun eylem ve işlemlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkili kişidir.

Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımı
Madde 7
a. Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci ve Komisyonu’nun her üyesi sorumlu oldukları akademik birimlerin Rektörlük tarafından belirlenen EYYK takvimi kapsamında süreçlerinin koordinasyonundan ve gerekli bilgilerin komisyon başkanına iletilmesinden,
b. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci takviminde belirtilen işlerin zamanında tamamlanmasından,
c. Bölüm/ program/ anabilim dalı başkanlarının dönem başları ve yılsonunda web sayfası üzerinde öğretim elemanlarınca yapılması gereken düzenlemeleri kontrol edilmesinden sorumludur,
d. Komisyon üyesi, bölümü ile ilgili mezuniyet tören ve işlemlerinin yürütülmesi sürecinde, mezuniyet alt komisyonuna gerekli bilgi ve belge desteğinin sağlanmasından sorumludur.

Mezuniyet Alt Komisyonunun Görev ve Yetkisi
Madde 8
Mezuniyet alt komisyonunu Mayıs ayının 1. haftası toplayarak, Dekanlıktan gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda birimlerden, mezuniyet töreninde görev alacak akademik ve yönetsel çalışanların saptanması ve kutlama eşgüdümünün oluşturulması, işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 9
Üyeler akademik birim görüşü alınarak Dekanlık tarafından atanır. İlgili birim yöneticisi kendi komisyon üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludur ve bu amaçla gerekli önlemleri alır.

Uygulama ve Yaptırım
Madde 10
Eğitim Fakültesi yönetim birimleri ve Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci ve Komisyonu yukarıda yer alan ilkelere uyulmayan tüm durumlarda şu yaptırımlarda bulunur;
a. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci Komisyonu, akademik ve idari birimlerdeki sorumlu olan kişileri sözlü ve yazılı olarak uyarma,
3
b. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendisi sorumludur.

Diğer Konular
Madde 11
Bu belgede sözü geçen komisyon görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors