Öğretmen Adayı Öğretmenlik Uygulama Eğitimi Komisyonu

Öğretmen Adayı Öğretmenlik Uygulama Eğitimi Komisyonu

Öğretmen Adayı Öğretmenlik Uygulama Eğitimi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt YAZICI, Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA, Başkan

Öğretmen Adayı Öğretmenlik
Uygulama Eğitimi Komisyonu


Bölüm / Program Komisyon Üyesi
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA
BÖTE Böl. / Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi Doç. Dr. Levent DURDU
Eğitim Bilimleri Böl. / Rehberlik ve Psiko. Dan. Doç. Dr. Gülşah TURA
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / Fen Bilg. Öğrt. Prof. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / İlk. Matematik Öğrt. Arş. Gör. Dr. Duygu ÖREN VURAL
Sosyal Bil. ve Türkçe Eğit. Böl. / Türkçe Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇEVİRME
Temel Eğitim Böl. / Okul Öncesi Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNEŞ
Temel Eğitim Böl. / Sınıf Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Hakan TURAN
Yabancı Diller Eğitimi Böl. / İngilizce Öğrt. Öğr. Gör. Gökçe BAYRAKTAR

Bölüm adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 


Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersleri uygulama yönergeleri ve gerekli formlar için TIKLAYINIZ

 T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1
Bu kurulun amacı; Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin bölümlerinin öğretim programlarında yer alan Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması I ve II, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi derslerinin eğitim-öğretimin uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili ilkeleri ve kuralları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
Bu kurul, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans öğrencilerinin Kocaeli ilindeki okullardaki Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması I ve II, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi derslerinin eğitim-öğretiminin uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili ilkeleri ve kuralları kapsar.
Dayanak
Madde 3
Bu yönerge, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin (a) bendine ve KOÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayalı olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4
Bu belgede geçen;
a. Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
b. Öğretmen Adayı Öğretmenlik Uygulama Eğitimi Komisyonu Başkanı: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nca görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile belirtilen yönetici konumdaki sorumlu kişiyi,
c. Öğretmen Adayı Öğretmenlik Uygulama Eğitimi Komisyonu Üyesi: Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile belirtilen sorumlu kişiyi ifade eder.

Kurul Başkanı ve Görev Tanımı
Madde 5
a. Kurulu toplantıya çağırır ve toplantı çalışmalarına başkanlık eder.
b. Dekanlıkça görevlendirildiğinden itibaren bu belgede belirtilen kurallara uyacağını onaylar ve bunları yüklenir. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün tüzel ve yönetimsel işlemlerden kendisi sorumlu olur.
c. Eğitim Fakültesi’nin Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi Dersleri ile ilgili uygulamaların nitelikli olması için gerekli önlem ve önerileri Dekanlığa raporlaştırır.
d. Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi Derslerinin etkin bir biçimde uygulanmasından sorumludur.
2
e. Dekan ya da ilgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür.
Komisyon Başkanının Yetki ve Sorumlulukları
Madde 6
Dekan adına, Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi Derslerinin etkin uygulanması ile ilgili işlemleri ve yönetsel süreçleri yürütmekle yetkilidir. Komisyon başkanı, Dekanlıkça yetkili kılınan uygulama dersleriyle ilgili işlemlerde
1. dereceden sorumlu ve yetkili kişidir.

Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımları
Madde 7
a. Komisyon başkanı tarafından belirlenen zaman ve yerde toplantıya katılırlar.
b. Komisyon başkanın çağrısı ile her eğitim-öğretim yılının yarıyıl başlarında ve sonlarında Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi Derslerinin uygulanması sürecinde yaşanan sorunları belirlemek üzere toplanarak çözüm sunarlar.
c. Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi Derslerinin uygulama yönlendiricilerini güncellenmesine yardımcı olurlar.
d. Uygulama öğretim elemanlarına dönem başlarında Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi Derslerinin uygulanması süreci hakkında bilgilendirme seminerleri verirler.
e. Uygulama öğretmenlerine dönem başlamadan önce Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi Derslerinin uygulanması süreci hakkında bilgilendirme seminerleri verirler.

Komisyon Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8
Üyeler, bölümlerin görüşleri alınarak Dekanlıkça atanır. Bölüm yetkilileri, kendi bölüm komisyon üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla gerekli önlemleri alırlar.
A) OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI İLKELERİ
Madde 9
Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri aşağıdaki esaslar doğrultusunda planlanır, programlanır ve yürütülür.
a. Kurumlar Arası İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesi: Öğretmenlik uygulamasına ilişkin esaslar, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ortaklaşa belirlenir. Uygulama çalışmaları, sorumlulukların paylaşılması temelinde belirlenen esaslara dayalı olarak, millî eğitim müdürlükleri ile öğretmen yetiştiren kurumların eşgüdümünde yürütülür.
b. Okul Ortamında Uygulama İlkesi: Öğretmenlik uygulamaları, öğretmen adaylarının öğretmeni olacağı öğretim düzeyinde, alanlarına uygun gerçek etkileşim ortamından İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile fakülte dekanlıkları tarafından belirlenen Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî, özel, yatılı-pansiyonlu ve gündüzlü, okul öncesi, ilköğretim, genel ve meslekî orta öğretim, özel eğitim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında yürütülür.
c. Etkin Katılma İlkesi: Öğretmen adaylarının, öğretme-öğrenme ve iletişim süreçlerine etkili bir biçimde katılmaları zorunludur. Bunun için, öğretmenlik uygulamasında her
3
öğretmen adayından, bir dizi etkinliği bizzat gerçekleştirmesi beklenir. Öğretmen adaylarının; bunları aşamalı olarak, süreklilik içinde ve artan bir sorumlulukla yürütmeleri sağlanır.
Öğretmen adayları; uygulama hazırlığı, uygulama okulunda gözlem, uygulama öğretmeninin görevlerine katılma, eğitim-öğretim/yönetim ve ders dışı etkinliklere katılma, uygulama çalışmalarını değerlendirme etkinliklerini gerçekleştirir.
d. Uygulama Sürecinin Geniş Zaman Dilimine Yayılması İlkesi: Öğretmenlik uygulaması programı; planlama, inceleme, araştırma, katılma, analiz etme, denetleme, değerlendirme ve geliştirme gibi kapsamlı bir dizi etkinlik bütününden oluşur. Bu etkinliklerin her biri hazırlık, uygulama, değerlendirme ve geliştirme aşamalarından oluşmaktadır. Öğretmen adayının, öğretmenlik davranışlarını bu süreçler yoluyla istenilen düzeyde kazanabilmesi için fiilen uygulama yapacağı süreden çok daha fazla zamana ve çabaya gereksinimi vardır. Bu nedenle öğretmenlik uygulamaları; öğretmen adayına giderek artan bir sorumluluk ve uygulama yeterliliği kazandırmak için, en az bir yarı yıla yayılarak programa yerleştirilir.
e. Ortak Değerlendirme İlkesi: Uygulama etkinliklerini birlikte tasarlayıp yürüttükleri için öğretmen adayının öğretmenlik uygulamasındaki başarı derecesi yeterliliği, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmenince ayrı ayrı değerlendirilir. Öğretmen adayının öğretmenlik uygulamasındaki başarısı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerin fakültenin “Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” gereğince birleştirilmesiyle not olarak belirlenir. Uygulama öğretim elemanı notları fakülte yönetimine verir.
f. Kapsam ve Çeşitlilik İlkesi: Öğretmenlik mesleği, ders hazırlığı, dersi sunma, sınıf yönetimi, atölye ve laboratuar yönetimi, okul ve aile mesleği ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik yapma, öğrenci başarısını değerlendirme, yönetim işlerine ve eğitsel çalışmalara katılma gibi çok çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. Ayrıca öğretmenler, çeşitli bölgelerde, farklı olarak ve koşullara sahip genel-meslekî, gündüzlü-yatılı, pansiyonlu, şehir ve köy okullarında, müstakil veya birleştirilmiş sınıflarda görev yapmaktadır. Bu nedenle öğretmenlik uygulaması, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tüm görev ve sorumluluk alanlarını kapsayacak şekil ve çeşitlilikte planlanır ve yürütülür.
g. Uygulama Sürecinin ve Personelinin Sürekli Geliştirilmesi İlkesi: Öğretmenlik uygulaması çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre; öğretmenlik uygulaması süreci ve buna paralel olarak uygulamaya katılan personel yeterlilikleri sürekli geliştirilir.
h. Uygulamanın Yerinde ve Denetimli Yapılması İlkesi: Öğretmenlik uygulamasından beklenen yararın sağlanabilmesi; öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması kapsamında yapacakları etkinlikleri, öğrencisi bulundukları fakültenin öğretim elemanlarının yakından izleme, rehberlik etme, yanlışlarını düzeltme, eksikliklerini tamamlama ve değerlendirme çabaları ile olanaklıdır. Bu nedenle öğretmenlik uygulaması, fakültenin bulunduğu il veya ilçelerdeki uygulama okulları ile ilgili kurumlarda yapılır.
4

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulama İlkeleri
Madde 10
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulama İlkeleri aşağıda belirtilmiştir.
a. Uygulamanın Yapılması: Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi Derslerinin uygulamasına temel kurallar aşağıda belirtilmiştir.
b. Okul Deneyimi Derslerinin Zamanı ve Süresi: Okul Deneyimi dersleri, öğretmen yetiştiren lisans ve yüksek lisans programlarında belirtilen yıl ve yarıyıllarda, öngörülen süre ve kapsamda belirlenen yönerge yöntem ve ilkeleri çerçevesinde yapılır.
c. Öğretmenlik Uygulamasının Zamanı ve Süresi: Lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren programlarda öğretmenlik uygulaması, son dönemde haftada bir tam ya da iki yarım gün olmak üzere en az bir yarı yıl süre ile yapılır. Öğretmen adayları, bu sürenin en az 24 ders saatini bizzat ders vererek değerlendirir.
d. Uygulamanın Yeri: Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamaları, fakültenin bulunduğu il veya ilçelerdeki uygulama okulları ile ilgili kurumlarda yapılır. İlköğretim kurumlarında görev yapacak sınıf ve alan öğretmenleri, olanak ve koşullar elverdiği ölçüde uygulamalarının bir bölümünü köy okullarında yaparlar.

Uygulamanın Planlaması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi
Madde 11
a. Fakülte uygulama eşgüdümcüsü, öğretmenlik alanlarına göre öğretmen adayı sayılarını her öğretim döneminin başında ilgili bölüm ve anabilim dalı başkanı ile işbirliği yaparak belirler.
b.İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu olarak seçilebilecek okulların müdürleri ile iş birliği yaparak, uygulama okullarını ve her okulun öğretmen adayı kontenjanını, öğretmenlik alanları itibarıyla belirler.
c. İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü uygulama koordinatörü ile fakültelerin uygulama koordinatörleri bir araya gelerek, uygulama okullarının ve uygulama kontenjanlarının, öğretmenlik alanları itibariyle fakültelere dağılımını yaparlar.
d. Fakülte uygulama koordinatörü, bölüm uygulama koordinatörleri ile işbirliği yaparak, kendi fakültelerindeki her uygulama öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı 15’i geçmeyecek şekilde öğretmen adaylarının gruplarının ve her grubun sorumlu öğretim elemanını belirler.
e. Fakülte uygulama koordinatörü, kendilerine ayrılan uygulama sayılarını dikkate alarak, uygulama öğretim elemanlarının ve sorumlu oldukları öğretmen adaylarının alanlarına ve uygulama okullarına göre dağılımlarını gösteren listeyi hazırlayarak, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderir. İl-ilçe milli eğitim müdürlüğü; valilik/kaymakamlık onayını aldıktan sonra bu listeyi, uygulama okul müdürlüklerine ve ilgili fakülte dekanlıklarına gönderir.
f. Uygulama okul koordinatörü, uygulama öğretim elemanları ile iş birliği yaparak uygulama öğretmenlerini belirler. Uygulama öğretmeni başına düşen öğrenci sayısı 6’yı, ancak ders başına düşen öğrenci sayısının 2’yi geçmeyecek şekilde dağılımını yapar.
g. Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen öğretmen adaylarını, öğretmenlik uygulamasının dayandığı temeller, uygulama programında yer alacak etkinlikler ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirir.
5
h. Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen öğretmen adaylarını uygulama okuluna götürerek, okul yöneticileri, uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmenleri ile tanıştırır.
i. Uygulama okulu koordinatörü, öğretmen adaylarına okulu gezdirerek çeşitli birimlerini tanıtır ve etkinlikleri ilişkin bilgi verir.
j. Uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve öğretmen adayları ile birlikte okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması planını hazırlarlar.
k. Öğretmen adayları, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmenin gözetim ve rehberliğinde öğretmenlik uygulamasının etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirir. Öğretmen adayları her etkinliğe ilişkin ayrıntılı bir çalışma raporu hazırlar.
l. Uygulama öğretim elemanı veya uygulama öğretmeni, izlediği derslerle ilgili gözlemlerini kaydeder. Gözlem sonuçlarını dersten sonra öğretmen adayı ile değerlendirir.
m. Uygulama öğretim elemanı, öğretmen adayları ile birlikte, her hafta okulda yapılan uygulamalarla ilgili gelişmeleri tartışır ve değerlendirir.
n. Uygulamalar sonunda öğretmen adayı, etkinlik planı çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ve raporları içeren dosyayı tamamlar, uygulama öğretim elemanına teslim eder.
o. Öğretmen adaylarının başarısı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Uygulama öğretim elemanı bu notları birleştirerek fakülte yönetimine verir.

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Ders Görevi
Madde 12
a. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına ilişkin koordinasyon ve İşbirliği Protokol doğrultusunda hazırlanan Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi-I, Okul Deneyimi-II ve Öğretmenlik uygulaması derslerini Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında yapmaları amacıyla, milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere “öğretmenlik uygulaması görevi” verilebilir.
b. Okul Deneyimi-I, Okul Deneyimi-II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev alacak milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi uygulamasına yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden;
1. Milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati,
2. Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,
3. Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati, ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.
d. Uygulama öğretmenlere ise Okul Deneyimi-I ve Okul Deneyimi-II derslerinin her birinden haftada 4’er saat, Öğretmenlik Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez.
e. Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulamanın yapıldığı okullarda ise müdür yardımcılarından biri uygulama
6
okulu koordinatörü olarak görevlendirilir. Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev verilen yönetici ve öğretmenlerin il, ilçe, okul ve branş bazında sayıları; Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre her öğretim yılı için yeniden belirlenir. Uygulama sonuçları Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca her öğretim yılı sonunda değerlendirilir.
f. Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgi üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ıncı maddesi uyarınca ödenir. (Bakanlar Kurulu Kararı: 1/12 /2006/11350 Ek ve Değişiklikler: …17/1/2011-2011/1328 B.K.K ; 13/2/2011/27845 Resmi Gazete)
Ancak, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında RPD Lisans öğrencilerine verilen Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi dersleriyle ilgili olarak, yasal dayanağı olmadığı için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
B) RPD PROGRAMI OKULLARDA GÖZLEM VE KURUM DENEYİMİ DERSLERİNİN AMAÇLARI

Okullarda Gözlem Dersi
Madde 13
Okul psikolojik danışmanı adayının genel olarak ilköğretim ve ortaöğretim okullarında RPD hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi, RPD ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesine dayalı bir derstir.

Kurum Deneyimi Dersi
Madde 14
Okul psikolojik danışmanı adayının çeşitli kurumlarda ve uzmanlık alanı okullarda ve çeşitli sosyal hizmet kurumlarında mesleki-eğitsel rehberlik ve psikolojik danışma deneyimine sahip olmalarına dayalı bir derstir.
Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi Derslerinin Amaçları
Madde 15
Okul psikolojik danışmanı adayları;
a. Okullarda psikolojik danışmanın felsefi ve tarihsel gelişim bilgisini kazanır.
b. Okul psikolojik danışmanının sahip olması gereken özellikleri, becerileri ve yeterlikleri tanır.
c. Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programlarının okulda nasıl planlandığı, örgütlendiği, uygulandığı ve değerlendirildiğini gözlediği okullardaki somut örnekleriyle değerlendirir.
d. Öğrencilerin eğitsel, kişisel, sosyal, duygusal ve mesleki gelişimlerine yardımcı olan becerilerin nasıl uygulandığını kavrar.
e. Okul psikolojik danışmanı, okul ve okul dışındaki diğer uzman personel arasındaki işbirliğinin önemini fark eder.
f. Okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili etik kurallara ilişkin gözlediği okullardaki ve kurumlardaki örnekleri analiz eder.

Çalışma İlkeleri
Madde 16
Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi dersleri, fakültenin bulunduğu il veya ilçelerdeki uygulama okulları ile ilgili kurumlarda yapılır.
7
a. Okullarda Gözlem Dersi, RPD lisans programı için haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulamalı olmak üzere farklı özellikte okullarda yapılması gereken bir derstir. Her uygulama okulunda, iki hafta süreyle haftada 2 saat olmak koşuluyla altışar kişilik gruplar halinde yapılması esastır. Uygulamaların bir kısmı ise aynı koşullarda Rehberlik ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilecektir.
Kurum Deneyimi Dersi uygulamaları, RPD lisans öğretim programı içinde haftada 1 saat teorik ve 4 saat uygulamalı olmak üzere farklı özellikte okullarda, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) ve çeşitli sosyal hizmet kurumlarında 12’şer kişilik gruplar halinde yapılması zorunludur.
b. Derslere öğrencilerin devam etmesi zorunludur.
c. Öğrenciler çalışmalarında birbirlerini destekleyerek ve birbirlerine yardım ederek ortak bir çalışma yürütürler
d. Okullarda Gözlem dersinde öğrenciler, her hafta verilen gözlem konularını Kurum Deneyimi dersinde etkinliklerini olduğu gibi kaydederler ve her gözlem/etkinlik raporunu dönem sonunda ilgili öğretim elemanına vermek üzere dosyalarlar.
e. Öğrenciler (okul psikolojik danışman adayları), okullarda gözlem çalışmaları boyunca ilgili okul psikolojik danışmanı (rehber öğretmen) / ilgili Sosyal Hizmet Kurumu sorumlusu ve sorumlu öğretim elemanınca izlenirler.
f. Her haftanın çalışmasından sonra öğrenciler dersin teorik kısmında o haftanın çalışmalarını, gözlem raporlarını ve katıldıkları/yürüttükleri etkinlikleri öğretim elemanının gözetiminde değerlendirilirler, değerlendirme raporu hazırlanarak çalışma dosyalarına konulur. Çalışma dosyaları her hafta ilgili öğretim elemanınca öğrencilerle birlikte incelenir ve değerlendirilir.
Madde 17

Değerlendirme
Okullarda Gözlem Dersi / Kurum Deneyimi Dersi için aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak okul psikolojik danışmanı adaylarının dönem sonu notları verilir;
a.Okul psikolojik danışman adayları, dönem başında kararlaştırılan “etkinlikleri değerlendirme ölçütleri”ne uygunluğu,
b. Etkinliklerle ilgili okul psikolojik danışman adaylarının hazırladığı raporların niteliği
c. Öğretim elemanlarınca okul psikolojik danışman adaylarından istenen diğer bütün yazılı materyaller
d. Derslerine devam durumu
e. Okulda yapılan bütün diğer etkinliklere katılımı
f. Okul psikolojik danışman adayının, çalışma grubundaki çalışmalara katılımı ile gruba uyumu da değerlendirmede dikkate alınır.
Madde 18

Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi Derslerinin Çalışma Yöntemi
Bu derslerle okul psikolojik danışmanı adaylarının; okul psikolojik danışmanı/sosyal kurum sorumlusu rehberliğinde gerçekleştireceği gözlem ve etkinliklerle; okulu ve sosyal hizmet kurumlarını amaç ve işleyişleriyle yakından tanıması, psikolojik danışmanlık bilgi ve becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Uygulama okulundaki incelemeler sonucu hazırlanan raporlar için bir dosya kullanılır. Bu dosyaya gözlem/etkinlik planları-raporları ve ekleri, konuyla ilgili evrak ve belgeler konulur. Çalışmalar her hafta ilgili öğretim elemanı tarafından kontrol edilir. Dosya dönem sonu sınavından önce sorumlu öğretim elemanına verilir.
8
Madde 19

Uygulama ve Yaptırım
Eğitim Fakültesi bölümleri ve ilgililer, yukarıda yer alan ilkelere uymadığı takdirde, dekanlık aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir.
a. Komisyon üyesi/üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır.
b. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendisi sorumludur.
Madde 20

Diğer Konular
Bu belgede adı geçen Komisyon’un görev, yetki ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği andan başlayarak yürürlüğe girer.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors