ÜSD Komisyonu

ÜSD Komisyonu

ÜSD Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Doğan GÜLLÜ, Sorumlu Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.
Funda DAĞ, Başkan

ÜSD Komisyonu


Bölüm / Program Komisyon Üyesi
Komisyon Başkanı Doç. Dr. Funda DAĞ
BÖTE Böl. / Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi Doç. Dr. Funda DAĞ
Eğitim Bilimleri Böl. / Rehberlik ve Psiko. Dan. Dr. Öğr. Üyesi Gülşah TURA
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / Fen Bilg. Öğrt. Doç. Dr. Derya KALTAKÇI GÜREL
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / İlk. Matematik Öğrt. Arş. Gör. Dr. Duygu ÖREN VURAL
Sosyal Bil. ve Türkçe Eğit. Böl. / Türkçe Öğrt. Öğr. Gör. Dr. Gürkan YAVAŞ
Temel Eğitim Böl. / Okul Öncesi Öğrt. Öğr. Gör. Esra ÖZBAY ÜNLÜER
Temel Eğitim Böl. / Sınıf Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Özlem TEZCAN
Yabancı Diller Eğitimi Böl. / İngilizce Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTAY

Bölüm adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.


 

Eğitim Fakültesi ÜSD Öneri Formu


T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER (ÜSD) KOMİSYONU GÖREVLERİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1
Bu komisyonun amacı ve kapsamı, ÜSD açılması, güncellenmesi ve uygulanması ile ilgili kuralları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10.maddesinin a bendine dayanılarak kurulmuştur.

Tanımlar
Madde 3
Bu belgede geçen
a. Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki akademik ve idari birimleri,
b. ÜSD Komisyonu Üyesi: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın ilgili birimi tarafından görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi ifade eder.

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı
Madde 4
a. Rektörlük tarafından ÜSD’lerle ilgili olarak gönderilen resmi yazılar doğrultusunda, akademik birimlerin ÜSD ile ilgili koordinasyonlarını planlamakla görevlidir.
b. ÜSD ile ilgili tüm süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden ve zamanında tamamlanmasından sorumludur.
c. İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yapar.

Komisyon Başkanının Yetkileri ve Sorumlulukları
Madde 5
a. Dekanlık adına ÜSD ile ilgili işlemleri ve ÜSD’ye ait yönetsel süreçleri Ek 1’deki Eğitim Fakültesi ÜSD yönergesi ilkelerine uygun olarak yürütmekle yetkilidir.
b. ÜSD komisyonunun eylem ve işlemlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkili kişidir.
c. Dekan tarafından yetkili kılınan bir dekan yardımcısına karşı sorumludur.

Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımları
Madde 6
a. Her ÜSD Komisyonu üyesi Tablo 1’de görülen sorumlu oldukları akademik birimlerin Tablo 2’de görülen “ÜSD Takvimi” kapsamında ÜSD ile ilgili süreçlerinin koordinasyonundan ve gerekli bilgilerin ÜSD komisyonu başkanına iletilmesinden sorumludur.
b.Sorumlu olduğu akademik birimin ÜSD ile ilgili süreçlerinin koordinasyonundan ve gerekli bilgilerin ÜSD komisyonuna başkanına iletilmesinden sorumludur.
c. Sorumlu olduğu akademik birimin ÜSD ile ilgili tüm süreçlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesinden ve zamanında tamamlanmasından sorumludur.

Üyelerin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 7
Üyeler akademik birimlerin görüşü alınarak Dekanlık tarafından atanır. İlgili birim yöneticisi komisyon üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludur ve bu amaçla gerekli önlemleri alır.

Uygulama ve Yaptırım
Madde 8
a. Komisyon üyesi/üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır.
b. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendisi sorumludur.

Diğer Konular
Madde 9
Bu belgede sözü geçen komisyon görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

EK 1

Eğitim Fakültesi ÜSD Yönergesi

1. Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi’ne dayalı olarak uygulanır.
2. Eğitim Fakültesi’nde açılacak ÜSD’lere ilişkin ders açma, ders kapatma, kontenjan, ders saati, AKTS, öğretim üyesi, ders adı, ders türü değişiklik talepleri Nisan ayının 2.haftasında ilgili ÜSD komisyonu üyesi tarafından öğretim elemanlarından talep edilir.
3. Nisan ayının 4. haftası Cuma günü mesai bitimine kadar öğretim elamanları ÜSD öneri/değişiklik formunu doldurarak yazılı (ıslak imzalı) ve elektronik ortamda ilgili ÜSD komisyonu üyesine bildirir.
4. Mayıs ayının 1. haftası ÜSD komisyonunun talepleri değerlendirmek amacıyla toplanır.
5. ÜSD Komisyonu, ÜSD’nin açılması/güncellenmesi işlemlerinde ÜSD komisyonu her Bölüm ve Ana Bilim Dalı’nın aldığı ÜSD kadar ÜSD açması gerektiği koşulunu göz önüne alarak değerlendirmesini yapar.
6. ÜSD komisyonu değerlendirme sonucunda oluşturduğu raporu en son Mayıs ayının 2.haftası Cuma günü mesai bitimine kadar Dekanlık’a sunar.
7. Mayıs ayının 3.haftası bir sonraki öğretim yılında Eğitim Fakültesi’nde açılacak tüm ÜSD’leri gösteren güncel tabloyu Rektörlük ÜSD Komisyonu’na elektronik ortamda iletilmek üzere Dekanlık’a sunar.
8. Yeni açılacak/güncellenecek e-ders türündeki ÜSD’lere ilişkin bilgileri enformatik kodu ile açılmak üzere Enformatik Bölümü’ne bildirilmesi için Dekanlık’a gönderir.
9. Yeni açılacak/güncellenecek normal ders türündeki ÜSD’lerin tanımlanması ve değişikliklerin yapılması konusunda sorumlu ÜSD komisyonu üyesi tarafından ilgili Bölüm Başkanı’na bilgi verilerek ÜSD’lerin tanımlama/güncelleme işlemlerinin yapılması sağlanır.
10. ÜSD komisyonu tarafından akademik takvimde ilan edilen kayıt ve derse yazılma tarihinden 1 (bir) ay önce ders ve sınav programının hazırlanması için ilgili yarıyıla ait ÜSD listesi a ve b maddelerinde yer alan bilgilerle birlikte Ders ve Sınav Komisyonu’na sunulur.
a. ÜSD’lerin programa yerleştirilmesinde derslerin saat başlarında olması,
b. ÜSD’ler için ders programında çarşamba ve cuma günlerinin ayrılması ve birinci öğretimler için ÜSD’lerin 13:00-17:00 saatleri arasında, ikinci öğretimler için ise 19:00-23:00 saatleri arasında yer alacak şekilde ÜSD kontenjanlarına uygun olarak planlanması.
11. ÜSD açan her öğretim üyesi her öğretim yılında akademik takvimde ilan edilen kayıt ve derse yazılma tarihinden 1 ay önce açacakları ÜSD’ye ait bilgi girişlerini tamamlamaları konusunda ilgili ÜSD komisyonu üyesi tarafından bilgilendirilir.

EK 2

Eğitim Fakültesi ÜSD Öneri ve Güncelleme Formu

ÜSD ADI:
Öneri Türü (Yeni ders önerisi / güncelleme):
Program/Bölüm:
Ders saati
(Haftalık):
Uygulama saati
(Haftalık):
Öğretim üyesi/yardımcısı:
İletişim Bilgileri
Cep tel
Dahili tel
E-posta
Türü
(Normal / Eders):
Yarıyıl
(Güz veya Bahar):
Kredi:
AKTS kredisi
(işyükü bazında):
Dersin verildiği dil:
Dersin verildiği dil:
Öğrenci Kontenjanı:
Amaç
Dersin amacı açık şekilde ifade edilecektir.
Öğrenme Kazanımları
Ders sonunda öğrencilerin ulaşması istenen öğrenme kazanımları yazılacaktır.
İçerik
Ders içeriği yazılacaktır.
Öğretim Araç-Gereci
Dersin işlenişi ve takibi için öğrencilerin kullanması gereken ders araç-gereçleri belirtilecektir (Örn: e-öğrenme ortamı (KOU-EDS) etkinlikleri, kaynak kitaplar, alanla ilgili araştırma makaleleri.)
Kaynaklar
Derste kullanılacak basılı, elektronik ders kaynaklarının listesi yazılacaktır.
Öğretim Yöntemleri
Dersin işlenişinde kullanılacak öğretim yöntemleri ve teknikleri ifade edilecektir. (Proje tabanlı öğrenme, düz anlatım, …vb. gibi)
Değerlendirme Yöntemi
Yıl içi ve yılsonu değerlendirme kriterlerini ve yüzde olarak ağırlıklarını yazınız. (E-ders önerilerinde yıl içi değerlendirmenin ağırlığı %30, yılsonu değerlendirmenin ağırlığı %70 olacak biçimde düzenleme yapılmalıdır.)
Açıklamalar:
1. ÜSD açma/değişiklik önerisi Bölüm Başkanlığı’na iletilmeli ve Bölüm Kurulu ve Fakülte Kurulu kararı alındıktan sonra Rektörlük’e sunulmalıdır.
2. Yeni ÜSD önerisi yapan öğretim elemanı öneri formunun bir kopyasını fundadag@kocaeli.edu.tr adresine e-posta ile bildirmelidir.
3. ÜSD dersinin öğretim yılı belirtilmeden “Güz”, “Bahar” veya “Güz/Bahar” olarak açılması önerilir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors